คลังข้อสอบ

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไป          เมนูคลังข้อสอบ ในอาณาจักรเพื่อการเรียนรู้
ได้รวบรวมข้อสอบไว้มากมายหลากหลายประเภท ให้ผู้อ่าน
ได้ลองมาเห็นแนวข้อสอบและลองฝึกทำดู ซึ่งได้มีข้อสอบ
สำหรับบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้อ่านได้ทุกระดับนั่นเอง

          ตัวอย่างข้อสอบในระดับประถมศึกษาจะเป็น
ข้อสอบมาตรฐานในระดับชั้นต่างๆ และมีวิชาต่างๆ
ให้ได้เลือกลองทำกัน ข้อสอบของระดับมัธยมศึกษา
จะเป็นข้อสอบ GAT, PAT, O-NET, A-NET, Entrance
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบเข้าเรียนต่อและข้อสอบ
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น ส่วนบุคคลทั่วไป จะเป็น
ข้อสอบประเภทสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานใน
หลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ตำรวจ การไฟฟ้า
ครูผู้ช่วย สัสดี เป็นต้น